۰۴ تیر ۱۳۸۶

خطای بنیادی نظریهِ اسنادی

Fundamental attribution error
مدارک و شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه به هنگام قضاوت درباره‌ی دیگران، تمایل داریم تا درباره‌ی تاثیر عوامل خارجی مبالغه نماییم و تاثیر عوامل داخلی -عوامل شخصی- را کمتر از مقدار واقعی به حساب بیاوریم.

- یک مدیر فروش آمادگی بیشتری دارد که عملکرد ضعیف فروشندگان را به حساب تنبلی آنان بگذارد و نه به حساب کالای جدیدی که شرکت رقیب به بازار عرضه کرده است.

» رفتار سازمانی استیفن پی رابینز