۰۴ تیر ۱۳۸۶

تعصب به نفع خود

self-serving bias
انسان‌ها تمایل دارند موفقیت‌های خود را به حساب عوامل درونی -مثل توانایی یا سعی و کوشش- بگذارند، در حالی شکست‌های خود را به حساب عوامل برونی -مثل شانس و اقبال- می‌گذارند. کسانی که چنین خصلتی دارند هرگاه نتیجهِ عملکردشان را ببینند -با توجه به اینکه مثبت و منفی باشد- سعی در تحریف آن دارند.