۰۳ تیر ۱۳۸۶

توانایی کارکنان و رفتار مدیران

پرسش: مدیریت سازمان برای گماردن افراد شایسته و واجد شرایط هر شغل، چه باید بکند؟

» اگر شیوه‌ی گزینش افراد به صورتی درست به اجرا درآید، افراد واجد شرایط انتخاب خواهند شد.
» ارتقا و نقل و انتقال افراد در پست‌های سازمانی نشان دهنده‌ی توانایی‌های افراد و کارکنان کنونی سازمان است.
» می‌توان در پست یا شغل مورد نظر تغییرات ناچیزی دارد و به اصطلاح با اندکی ظرافت کاری، شغل را متناسب داوطلب احراز آن کرد.

منبع: مدیریت رفتار سازمانی، نوشته‌ی استیفن پی رابینز. ترجمه‌ی دکتر پارسائیان، دکتر اعرابی.