۰۲ تیر ۱۳۸۶

محورهای یادگیری اجتماعی

» فرآیند مبتنی بر توجه - Attentional
» فرآیند نگه‌دارنده - Retention
» فرآیند حرکتی بازآفرینی - Motor reproduction
» فرآیند تقویتی - Reinforcement