۱۷ خرداد ۱۳۸۶

وجوه مشترک فرهنگی شرکت‌های موفق

» تعصب در کار
» تماس نزدیک با مشتری
» استقلال فردی و خلاقیت
» بهره‌وری از مجری انسان
» ایجاد ارزش بیشتر
» توجه دقیق به مجموعه‌ی دانش و آگاهی‌های سازمان
» نیروی انسانی اندک
» رعایت هم‌زمان جنبه‌های جدی و دقیق و جنبه‌های ضعیف

:: کتاب "در جستجوی شرکت‌های موفق"، از "تام پی‌ترز" و "رابرت واترمن". نقل از رفتار سازمانی "استیفن پی. رابینز".