۱۶ خرداد ۱۳۸۶

ضد ساماندهی

طرح وب‌سال فواد را که خاطر مبارک‌تان هست، نیست؟ می‌توانید به تفصیل بخوانید آنچه گذشت. اما فواد در آخرین حرکتش بالاخره یک لوگوی مناسب هم برای اینکار در نظر گرفته، البته لوگو که چه عرض کنم، بیل‌بورد بیشتر به‌ش می‌خورد از بس که غوله!

خلاصه اینکه حرف امسال وب‌سال این است، به ساماندهی اعتراض داریم، همین.

بی‌ربط:
عن‌قریب است که طوفانی که پیمان وصف کرده برسد و بندرعباس و حومه را در هم بنوردد و هم‌چین برود، خلاصه اگر بار گران بودیم و...