۰۵ خرداد ۱۳۸۶

نکته‌های کوتاه

1- ذهنیت از همه چیز مهم‌تر است.
2- اگر صادقانه بهترین تلاشی را که می‌توانی، انجام دهی، نه حسرت کَسی را می‌خوری و نه، خودت را با کَسی مقایسه خواهی کرد.
3- یاد بگیر که ببینی کجا هستی و قبولش کن. آدم برای دویدن باید بتواند خاک زیر پایش را حس کند.
4- یاد بگیر که به خودت زمان بدهی.
5- آدمی‌زاد، محدودیت دارد.
6- در صورت شکست، دوباره شروع کن. فردا هم روز توست، فقط به شرط اینکه بخواهی.
7- مسیر از نقطه‌ی پایان مهم‌تر است؛ مسیر، خود زندگی‌ست و نقطه‌ی پایان، فقط یک نقطه است. حیف عمر است که آدمی به تلخی بگذراند، فقط به امید اینکه انتهایش، -تک-نقطه‌ی شادی در انتظارش باشد.

این جملات، برگرفته از هیچ کتاب جیبی و غیر جیبی‌ای نیست. این‌ها تجربیات یک دو نیمه-ماراتن است، چیزی که به آسانی به دست نمی‌آید. کامل‌اَش این‌جاست اگر تابه‌حال نخوانده‌ای‌ش.