۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

سخت‌نویسی- شمارهِ یک

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
بخش اول
دامنه و کاربرد مقررات
ماده 1
اين مقررات در مورد هر ضمانت‌نامه عندالمطالبه و نيز اصلاحيه‌های آن ضامن -به معنايي که در اين مقررات تعريف شده- دستور صدور آن را دريافت کرده و در ضمانت‌نامه قيد شده باشد که تابع مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بين‌المللی برای ضمانت‌نامه‌های عند‌المطالبه -نشريه شماره 458- می‌باشد، اعمال می‌گردد.
» خسته نباشید آقای نویسنده.