۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۶

حجاب و اینا

: اون چادر رو بکش از سرش.
: اون چادر رو بکش روی سرش.
» در عمل فرق زیادی نکرده، می‌بینی که!