۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۶

انسانیت‌اَت را ارج بنه!

اگر روزی به کسی برخوردی که شادمانی‌اَت را گرفت، موهایت را بست، برایت جمع و تفریق کرد، خوشتری‌اَت را زیر پا گذاشت، نخواست از حق‌اَش استفاده کند، انسانیت‌اَت را گذاشت دم در، کوچک‌اَت کرد، پشت سرت حرف زد، به‌ت خندید، یادت باشد که انسانیت‌اَت را ارج نهی. تو آمده‌ای که از یک شروع کنی به شمردن، تا هر کجا که بگویند بس است. اگر کسی این را نمی‌فهمد، خودش را از لذت بازی عددها محروم کرده است. وگرنه، تو که راحت می‌توانی از شماره ده هم چیز جدیدی یاد بگیری؛ اینکه مثل او نباشی.
» اصل مطلب اینجاست، لینک از روزن