۱۷ اسفند ۱۳۸۵

نمردیم و تروریست هم شدیم به سلامتی!

گاهی با تکنوراتی، لینک‌هایی را که به اینجا داده می‌شود چک می‌کنم محض اقدامات تلافی‌جویانه، تا این‌که چند روز پیش به این یکی برخوردم. جل‌الخالق، آدم باحالی به این‌جا لینک داده و گفته بنده تروریست هستم -درست فهمیدم دیگه، معنی یک چیزی شبیه به همینه؟- و به سرعت هم صفحه را بسته و رفته، این‌که از مونیتور هم دور شده که نترکد هنوز معلوم نیست، اگر هم ترکیده باشد آدمی‌زاد که جعبه سیاه ندارد که، بگذریم.
» بنده همین‌جا اعلام می‌کنم که طرف، غِلَط می‌کِنه.