۲۱ بهمن ۱۳۸۵

دوشلواره‌ها!

دوره زمونهِ کثیفی شده حضرت عباسی، این‌روزها حتی کُت‌ها هم دوشلواره شدن.