۰۶ اسفند ۱۳۸۵

کلمات خوب، کلمات بد

"Good words anoint a man, ill words kill a man."
- John Florio

» کلمات خوب انسان را احیا می‌کند و کلمات بد، انسان را می‌کشد.