۱۳ آذر ۱۳۸۴

جهش ژنتیکی اسپم‌ها

فكر می‌كردم اين اسپم‌بازی‌ها و از قول يك‌نفر ديگه به يكی بد-و-بيراه گفتن در كامنت و ای‌ميل بين ما ايرانی‌هاست كه رواج داره، اما چند روز پيش يك آقای ديويد نامی ای‌میل زده بود كه:

Who are you and what do you want?

اولش با خودم فكر كردم كه من وات دو يو وانتم كجا بود يا از كجا اين "هو آر يو"مون معلومه، اما بعد كه ای‌ميل فرستندهِ اوليه رو ديدم معلوم‌دار شد كه ای‌ميل
خودمونه و يحتمل يك انسان از خودمتشكردار به اسم ما ای‌ميل زده به ديويد و ديويد هم عصبانی شده و افتاده جون ما!
بدين‌وسيله در همين‌جا از طرف تمام آدم‌های خودمتشكردار اسپمولوگرافی از همهِ ديويد‌های عالم مجازی و حقيقی عذر می‌خوام، غلط كردن، قول می‌دن دفعهِ آخری باشه كه همچين می‌كنن!