۱۸ خرداد ۱۳۸۴

این به اون در!

يكی از دانشمندان، گوش‌های بزرگی داشت. شخصی بر سبيل استهزا به او گفت: گوش‌های شما متناسب بدن يك انسان نيست. مرد دانشمند در جواب گفت: بله، درست است. اتفاقا گوش‌های شما هم برای جثه‌ی يك الاغ بسيار كوچك است.
منبع: مجله‌ی موفقيت/ شماره‌ی 81