از دل برود هرآن‌كه از ديده برفت

به پاكيزگی ميز كارتان چه‌قدر اهميت مى‌دهيد. مطالعات نشان مى‌دهد فردی كه ميز كارش نامرتب است، به‌طور ميانگين در هر روز زمانى معادل يک‌ساعت‌ونيم را برا‌ی پيدا كردن اشيايی كه لازم دارد تلف می‌كند كه اين زمان در طول هفته به هفت‌ساعت و نيم می‌رسد. واقعيت اين است كه وقتی چيزی در برابر ديدگان شماست، در ذهن‌تان هم باقی می‌ماند، پس تلاش كنيد بی‌نظمی و به‌هم‌ريختگی را به حداقل برسانيد و بر روی كارهایی كه باعث افزايش بهره‌وری می‌شود تمركز كنید.

Out Of Sight, Out Of Mind
Studies have shown that a person working with a messy desk will spend, on average, one and half hours per day either being distracted by things in their view or looking for things. That's seven and a half hours per week